Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Школа данас

       Основна школа "Јован Поповић" у Чоки је друштвена установа са седиштем у Чоки, и одељењима у Санаду од 1-8 разреда и у Црној Бари од 1-4 разреда. Настава се изводи на спрском и мађарском језику. Школа има 264 ученика смештених у 25 одељења. .
        У Чоки постоји 25 учионица, сала за физичко васпитање, школска библиотека, кухиња са трпезаријом, 4 санитарна чвора, игралиште за рукомет и кошарку, канцеларије за управу школе, школска радионица, наставничке зборнице, оставе, магацини и архива. Укупна корисна површина у Чоки је 3323 м2. Школа има струју, текућу воду и централно грејање на гас. Матична школа је реновирана у целости, свака учионица располаже пројектором, и лаптопом. Интернет је доступан у свим деловима школе, тако да је ученицима омоћено прачење наставе уз помоћ модерних средстава технологије. Школа има и једну мултимедијалну учионицу, која може да се користи и као конфенецијска сала. Простор одговара стандардима за одржавање семинара, презентација, родитељских састанака, састанака Савета родитеља школе. Учионице су опремљене нови школским намештајем. Мултимедијална учионица располаже лаптоп рачунаром, пројектором, великим платном, интерактивном таблом и машином за коричење.

       У издвојеном одељењу у Санаду постоји 6 учионица, једна сала за физичко васпитање, зборница, канцеларија, санитарни чвор, асфалтно рукометно игралиште. Заједно са дечјим вртићем користи се једна кухиња и трпезарија. Укупна површина у Санаду је 633 м2. Школа има струју, текућу воду и централно грејање на нафту.

       У издвојеном одељењу у Црној Бари постоје 3 учионице,1 мала фискултурна сала, кухиња и санитарни чвор. Укупна површина је 289 м2. Школа има текућу воду, струју и грејање на струју са ТА пећима. Крајем прошле школске године започето је реновирање школе у Црној Бари, радови се приводе крају.

       

       Одељења у Црној Бари добро су опремљена наставним средствима од 1. до 4. разреда, иако се јавља потреба за сталним усавршавањем у том смислу. Настава у комбинованим одељењима је специфична и изискује одређене напоре учитеља.

       Матична школа у Чоки опремљена је прописаним намештајем за информатички кабинет, док до опремања осталих кабинета још није дошло, јер је школа недавно у потпуности реновирана и још увек се ради на набавци средтава за опремање осталих кабинета. У Санаду је ситуација знатно другачија, јер је намештај нешто старији и стога у лошем стању. У Црној Бари опремљеност школе намештајем је нешто боља, али и даље не довољно добра.

      

     Канцеларије су опремљене новом, савременом рачунарском опремом и интернетом. Постављена је фотокопир машина са штампачем и рачунар у зборници за наставнике са приступом интернету. У оквиру школе ради библиотека (са преко 13000 књижне и некњижне грађе, заједно са фондом у издвојеним одељењима). Урађено је осавремењивање рада библиотеке увођењем рачунара и интернета.

Намена простора

Матична школа  (м2)

 

Издвојена одељења

  (м2)

СВЕГА

Површина школске зграде

 

3.514,82

 

 

1557,54

 

5.072,36

Површина дворишта

 

4512

 

 

3535

 

8048

Површина спортских терена

 

1457

 

 

800

 

2257

Зелена површина  1577    1689  3267

Школска зграда

Намена простора

Број просторија

Укупна површина просторија у м2

Учионице опште намене

17

721

Специјализоване учионице

16

859

Школске радионице

1

85

Сала за физичко

3

925

Библиотека

1

40

Школска кухиња и трпезарија

3

332

Управа школе

8

111

Стручни сарадници

1

11

Ходници, остали простор

8

851

Санитарије и сл.

6

157

Остало

19

490