Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 
 

Активности ученичког парламента у школској 2023/2024 години

координатор: Каролина Пожар Шивег - педагог школе 

Датум: 13.09.2023.

Записник са седнице Ученичког парламента

Дневни ред:
1,Конституисање Ученичког парламента, избор председника и заменика
2, Доношење Плана и програма рада за школску 2023/2024. годину.
3, Избор представника за;
- Школски одбор
- Стручни актив за развојно планирање
- Тим за самовредновање квалитета рада школе
- Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања.
- Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе
- Тим за развој међупредметних компетенција
- Тим за професионални развој
4, Договор о активности у Дечијој недељи
5, Разно

1, Ученички парламент има 12 чланова из сваког одељења VII и VIII разреда по два
члана:
VII a. Немања Живић
Дејана Максимовић
VII b. Ченге Керестеш
Елина Рафаи
VIII a. Миљана Штрбац
Нађа Виловски

VIII b. Кристиан Флеис
Ана Балуновић

Санад

VII Радован Јабланов
Мартина Димитријевић
VIII Нађа Суботин
Петра Попов
Ученици су једногласно донели одлуку да председник парламента буде Немања
Живић, а заменик Кристиан Флеис.
2, Кооперативним разговором донет је план и програм рада парламента.
Октобар: осмишљавање активности у Дечијој недељи.
Новембар: Учешће у школским акцијама поводом дана школе
Децембар: Украшавање хола школе, новогодишња вашаријада
Јануар: Обележавање школске славе
Фебруар: Обележавање дана заљубљених кутија „СРЦЕ“ поруке, Обележавање дана
против вршњачког насиља.
Март: Обележавање дана жена ( 8 март)
Април: Обележавање Дана земље, такмичење за најлепшу уређену учионицу.
Мај-јун: „Луда Матура“ Заједничка прослава матуре

3, Једногласно је усвојено да у овој школској години представници Ученичког
парламента у Школском одбору буду:
1, Нађа Виловски
2, Дејана Максимовић
Представници следећих Тимова:
- Стручни актив за развојно планирање- Ана Балуновић
- Тим за самовредновање квалитета рада школе – Петра Попов
- Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања,
занемаривања – Ченге Керестеш, Елина Рафаи
- Тим за обезбеђивање и развој школе: Немања Живић
- Тим за развој међупредметних компетенција: Нађа Суботин
- Тим за професионални развој: Миљана Штрбац

4, Договор о активностима у Дечијој недељи – за предстојећу седницу која ће бити
посвећена Дечијој недељи и осмислити идеје за обележавање.
На састанку су присуствовали чланови Ђачког парламента, једна ученица је била
одсутна због болести.
Координатор: Каролина Пожар Шивег – заменик педагога Милице Михајловић
Наставници/ стручни сарадници: Биљана Змијанац-психолог

Координатор: Каролина Пожар Шивег


План рада Ученичког парламента у школској 2023/2024. год.

Ученички парламент је први пут основан у току 2010/11 школске године, а чине га по два представника из седмих и осмих разреда. У току ове школске године, водило се рачуна да се унапреди програм рада Ученичког парламента и да се ученици све више укључе у решавање питања која су од непосредног значаја за њих.

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар 2023. Године

- Избор председника и заменика председника Ученичког парламента

- Формирање радних група

- Доношење плане и програма Ученичког парламента

Очување и оплемењивање школске средине

Састанак Ученичког парламента

 

- Чланови

- Ученичког парламента , координатор Парламента

 

Октобар 2023. Године

Организација спортских активности и других културних манифестација поводом дечје недеље.

 

Школске акције Чланови Ученичког парламента
Новембар 2023. Године

 

Учествовање у организацији Дана школе

 

Школске акције Чланови Ученичког парламента
Децембар 2023. Године Украшавање ходника школе, и учествовање у организацији Божићног вашара Састанак Ученичког парламента Чланови Ученичког парламента
Јануар 2024. године Учествовање у организацији Светог Саве Састанак Ученичког парламента Чланови Ученичког парламента
Фебруар 2024. Године

- Најлепше љубавно писмо

- Обележавање дана заљубљених- 

 

Састанак Ученичког парламента

Чланови Ученичког парламента

 

Април 2024.године Књижевни сусрет Састанак Ученичког парламента

Чланови Ученичког парламента

 

Дан Земље

-          Уређивање околина

-          Такмичење за „Најлепше уређену учионицу“

 

 
Мај 2024.године „ЛУДА МАТУРА“ Заједничка акција матураната- чланова Ученичког парламента Чланови Ученичког парламента

Начини праћења реализације плана: полугодишње извештавање о раду Ученичког парламента на седницама наставничког већа

Носиоци праћења: наставник задужен за рад ученичког парламента, Наставничко веће


Активности Ученичког парламента у школској 2018/2019. години

Ученички парламент има 14 чланова из седмог и осмог разреда из Чоке и Санада.

Председник парламента је АнидаЈусуфи, 8.а, а заменик Богларка Доброка, 8.б.

Наставници задужени за рад парламента: Изабела Кертес, Касандра Рус, КаталинПетрович.

Координатор: Милица Михајловић, педагог школе

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар 2018. Године

- Избор председника и заменика председника Ученичког парламента

- Формирање радних група

- Доношење плане и програма Ученичког парламента

СастанакУченичког парламента

 

- Чланови

- Ученичког парламента , координатор Парламента

 

Октобар 2018. Године

Осмишљавање Дечје недеље:

 

Школске акције Чланови Ученичког парламента
Новембар 2018. Године

 

Дан школе

 

Школске акције Чланови Ученичког парламента
Децембар 2018. Године

Новогодишња вашаријада

Састанак Ученичког парламента Чланови Ученичког парламента
Јануар 2019. Године Маскембал СастанакУченичког парламента Чланови Ученичког парламента
Фебруар 2019. Године

Дан заљубљених

 

СастанакУченичког парламента

Чланови Ученичког парламента

 

Maрт и Април 2019.Године

Осми март

СастанакУченичког парламента

Чланови Ученичког парламента

 

 

 

Поздрав пролећу

 

 

 

Чланови Ученичког парламента
Мај 2019.Године „ЛУДА МАТУРА“ Заједничка акција матураната- чланова Ученичког парламента Чланови Ученичког парламента

Начини праћења реализације плана: полугодишње извештавање о раду Ученичког парламента на седницама наставничког већа

Носиоци праћења: наставник задужен за рад ученичког парламента, Наставничко веће