Основна Школа "Јован Поповић" Чока

phone 0230-471-505 email oscoka@mts.rs

 
 


 

Школски тимови

Педагошки колегијум

          Педагошки колегијум чине: директор школе, психолог, педагог, руководиоци стручних већа за области предмета. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са обезбеђивењем и унапређивањем образовно-васпитног рада, остваривеће развојни план школе, предузимаће мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника.

        За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су:

Презиме и име Звање Функција
Тања Лончина професор разредне наставе директор
Биљана Змијанац дипломирани  психолог стручни сарадник-психолог
Милица Михајловић дипломирани педагог стручни сарадник - педагог
Милка Остојић професор географије председник стручног већа из области друштвених наука
Каталин Гуслов Петрович професор ликовног васпитања председник стручног већа из области уметности и вештина
Кристина Бојин професор српског језика и књижевности председник стручног већа из области матерњег и страних језика
Сузана Штеванов Перишић професор разредне наставе председник стручног већа за област разредне наставе

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ И  РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Координатор: Змијанац Биљана - психолог

Чланови:

 1. Попов Ивана - професор разредне наставе
 2. Сузана Штеванов Перишић - професор разредне наставе
 3. Милица Михајловић - педагог (заменик: Каролина Пожар Шивег)
 4. Марта Мразница - професор мађарског језика
 5. Илдико Леваи - професор енглеског језика
 6. Зорица Илијашев - професор хемије
 7. Катица Гал - професор разредне наставе
 8. Моника Голић - професор разредне наставе
 9. Борисав Миловановић - библиотека
 10. Вишња Бошковић - просефор енглеског језика

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови:

 1. Милица Михајловић  - педагог (замена: Каролина Пожар Шивег)
 2. Биљана Змијанац - психолог
 3. Анико Дупак  - професор разредне наставе
 4. Јулијана Шите  - просефор математике
 5. Даниела Бата-Богданов - професор српског као нематерњег језика
 6. Едит Худак - професор разредне наставе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Чланови:

 1. Тања Лончина - директор
 2. Змијанац Биљана - психолог
 3. Милица Михајловић - педагог (замена: Каролина Пожар Шивег)
 4. Оливера Комлушан  - професор разредне наставе
 5. Бенита Бајић - професор математике
 6. Владимир Богдановић - професор физичког и здравственог васпитања
 7. Тинде Угри - професор биологије
 8. Горан Аџић - професор математике
 9. Душан Николин  - професор информатике
 10. Гордана Керепеши - професор технике и технологије и информатике
 11. Душан Стеванов - професор технике и технологије и информатике
 12. Касандра Рус - професор физике
 13. Каталин Гуслов Петрович - професор ликовне и муузичке културе

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Биљана Змијанац - психолог
 2. Милица Михајловић - педагог (замена: Каролина Пожар Шивег)
 3. Слађана Попов - професор разредне наставе
 4. Марија Худак -  професор разредне наставе
 5. Ида Кенђур Ђукичин - професор биологије
 6. Јулијана Багдал - професор историје
 7. Анико Дупак -  професор разредне наставе
 8. Тимеа Фехер  - професор енглеског језика
 9. Невенка Вуловић - професор разредне наставе
 10. Јелица Бачкуљин -  професор разредне наставе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПИСАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

 1. Дијана Станков - секретар
 2. Даниела Бата-Богданов - професор српског као нематерњег језика
 3. Едит Худак -  професор разредне наставе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРАВЉЕЊЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА И ДЕЖУРСТАВА

 1. Тања Лончина - директор
 2. Јулијана Шите - професор математике
 3. Горан Ађић - професор математике

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

 1. Милица Михајловић (замена: Каролина Пожар Шивег) - педагог
 2. Јелица Бачкуљин - професор разредне наставе
 3. Даниела Бата-Богданов - професор српског као нематерњег језика
 4. Јулијана Шите - професор математике

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ДНЕВНИКА ЗА РАЗРЕДНУ И ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ

 1. Тања Лончина - директор
 2. Биљана Змијанац - психолог
 3. Милица Михајловић (замена: Каролина Пожар Шивег) - педагог
 4. Марија Худак - професор разредне наставе - координатор

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА

 1. Невенка Вуловић - професор  разредне наставе
 2. Катица Гал  - професор разредне наставе
 3. Јулијана Шите - професор математике

 

 

TИМ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗАМЕНА ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У СЛУЧАЈУ ОДСУСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

 1. Петрович Каталин - настав. немачког јез.
 2. Шите Јулијана - настав. математике
 3. Аџић Горан - настав. математике

 

 

TИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Биљана Змијанац - психолог
 2. Гордана Керепеши - професор технике и технологије и информатике
 3. Десанка Чолаков - професор српског језика и књижевности
 4. Илдико Фекете Леваи - професор енглеског језика

 

 

TИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Милица Михајловић (замена: Каролина Пожар Шивег) - педагог
 2. Каталин Гуслов Петрович - професор музичке и ликовне културе
 3. Касандра Пус - професор физике
 4. Рожа Баша - професор немачког језика
 5. Милена Поповић - професор физичког и здравственог васпитања

 

 

TИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ ДЕЦИ

 1. Милица Михајловић (замена: Каролина Пожар Шивег) - педагог
 2. Биљана Змијанац - психолог
 3. учитељи, разредне старешине, друга стручна лица

 

 

TИМ ЗА ПОЈАЧАНО ВАСПИТНИ РАД

 1. Милица Михајловић (замена: Каролина Пожар Шивег) - педагог
 2. Биљана Змијанац - психолог
 3. Тања Лончина - директор
 4. одељенски старешина, родитељи ученика